Begeleiding en ondersteuning

Begeleiding en ondersteuning

Elke leerling leert anders
Op CSG Dingstede hebben we oog en oor voor elke leerling. Soms op verschillende manieren. Want iedereen is anders. Elke leerling heeft eigen behoeften, interesses, ambities, dromen. Maar ook een eigen manier van leren.

oog

Leerlingbegeleiding
We geven hier aandacht aan tijdens de lessen en in het mentoraat. De leerlingbegeleiding is een onderdeel van het gewone onderwijs en de andere activiteiten op school. Het ondersteunt de leerling bij de studievoortgang en bij zijn of haar persoonlijke vorming.

Leerlingenzorg
Sommige leerlingen kunnen daarnaast nog wat extra zorg of begeleiding gebruiken. Voor hen is er de leerlingenzorg die wordt geregeld via de coördinerend intern begeleider.

Leerlingenzorg kan er op allerlei verschillende manieren uitzien en helpt de leerling met een vraag of probleem. Bijvoorbeeld om je beter te kunnen concentreren, beter in je vel te zitten, gemakkelijker te kunnen omgaan met stress of faalangst, om te gaan met klasgenoten of volwassenen, of met iets dat is gebeurd in de thuissituatie of op school

 

ZAT
CSG Dingstede heeft een Zorg- en Adviesteam (ZAT). Via de coördinerend intern begeleider en in afstemming met ouders en leerling, worden leerlingen ingebracht, besproken en gevolgd waarbij er (tijdelijk) handelingsverlegenheid op is getreden ten aanzien van de begeleiding van de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van een leerling. He ZAT denkt mee en adviseert hoe CSG Dingstede kan handelen zodat de leerling tot zijn recht komt, binnen de kaders van onze mogelijkheden en leidend tot goede onderwijsprestaties van de leerling.

Het ZAT bestaat uit de volgende functionarissen:
* intern begeleider;
* leerplichtambtenaar;
* orthopedagoog-generalist;
* schoolarts;
* meldkamerfunctionaris;
* psycholoog behandelteam Accare;
* schoolmaatschappelijk werker.

Het ZAT staat onder leiding van onze intern begeleider. Het ZAT komt ongeveer eens per zes weken bij elkaar.

Dyslexie
De brugklasleerlingen die worden opgegeven door ouders, docenten, mentor of n.a.v. basisschoolinformatie worden gescreend op dyslexie. Als uit de testresultaten een sterk vermoeden van dyslexie ontstaat wordt de leerling verder getest door een dyslexiecoach. Leerlingen die aan de hand van deze testen naar voren komen, worden voorgedragen voor een dyslexietest door de schoolpsycholoog. Na afronding van het onderzoek wordt er een verslag verstrekt aan de ouders en aan de school. Dit verslag heeft een officiële status. Als dyslexie blijkt, krijgt de leerling een dyslexiepas waarin de faciliteiten worden genoemd die aanbevolen zijn door de schoolpsycholoog. Tevens geeft de dyslexieverklaring het recht op tijdsduurverlenging bij de schoolexamens en het Centraal Eindexamen. Leerlingen met dyslexie worden begeleid om, eventueel met hulpmiddelen, zo zelfstandig mogelijk hun diploma te behalen.
De dyslexiecoach op CSG Dingstede is mevr. P.M.F. Somhorst, dyslexie@dingstede.nl.