Ziek en beter melden

Ziek en beter melden

Elke leerling is verplicht om deel te nemen aan alle lessen en schoolactiviteiten die voor hem of haar zijn ingeroosterd.

 

Ziek? Bel 0522 – 700 600
Ben je ziek, dan moeten je ouder(s)/verzorger(s) jou vóór het eerste lesuur ziek melden bij de meldkamer. Hiervoor hebben we een speciaal telefoonnummer 0522 – 700 600. Je ouder/verzorger krijgt dan meteen de juiste persoon aan de lijn.

 

Wat als je op school ziek wordt?
Het kan natuurlijk ook gebeuren dat je in de loop van de dag op school ziek wordt en naar huis wilt. In zo’n geval ga je naar de meldkamer. De medewerker neemt dan even contact op met je ouder(s)/verzorger(s) voordat je naar huis  kunt. Het is dus belangrijk dat de school een telefoonnummer heeft waarop altijd iemand te bereiken is.

 

Hersteld? Betermeldbriefje inleveren
Als je weer hersteld bent, moet je een betermeldbrief inleveren bij de meldkamer. Klik hier om het briefje te downloaden.

 

Doktersbezoek of familieomstandigheden
Wil je vrij vragen om een arts, therapeut of specialist te bezoeken, of vanwege familieomstandigheden? Dat moeten je ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk doen, het liefst vooraf bij één van meldkamerfunctionarissen.

 

Aanvragen bijzonder verlof
Zie schoolgids onder downloads.

Lang ziek of vaak afwezig? Overleg met de mentor
Ben je langdurig ziek (langer dan een week), of regelmatig afwezig? Dan vragen we je ouder(s)/verzorger(s) om contact op te nemen met de mentor om te overleggen over het bijhouden van het huiswerk en het inhalen van gemiste stof.

 

Ongeoorloofd schoolverzuim 
Bij ongeoorloofd schoolverzuim van leerlingen neemt de leerlingcoördinator de volgende maatregelen:

 

  • Bij niet gemeld verzuim ontvangen ouder(s)/verzorger(s) een brief waarin om een toelichting gevraagd wordt.
  • In principe wordt de leerling bij ongeoorloofd verzuim telkens een sanctie opgelegd in de vorm van een verplicht verblijf op school buiten de lesuren. Bij herhaling wordt een leerling geschorst. De leerling brengt de schorsingsdag(en) op school door met werkopdrachten van de leerlingcoördinator. De ouder(s)/verzorger(s) worden schriftelijk op de hoogte gebracht.
  • De mentor houdt een verzuimgesprek met de leerling bij regelmatige afwezigheid of bij een afwezigheid van vijf schooldagen achtereen. Bij afwezigheid van meer dan 16 uur in vier weken is het mogelijk dat de leerlingcoördinator de leerling doorverwijst naar de schoolarts voor een second opinion.
  • Bij langdurig of herhaaldelijk ongeoorloofd verzuim zoekt de leerlingcoördinator contact met de leerplichtambtenaar. Om te zorgen dat het verzuim afneemt, gaat (naast een eventueel ingezet hulpverleningstraject) het strafrecht een rol spelen. Een verwijzing naar Bureau Halt is één van de mogelijkheden.